74/8154-506       510-191-463      ottozab@poczta.onet.pl